Manitou Silo

Manitou Silo

Thursday July 09, 2015


Grain Silos In Manitou Manitoba next to the train tracks